RNIP là Chương trình Thí điểm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc

RNIP là một chương trình thí điểm kinh tế nhắm đến những công dân nước ngoài đã nhận được sự giới thiệu từ một cộng đồng tham gia và nhận được lời mời làm việc trong cùng ranh giới của cộng đồng đó; đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và quỹ thanh toán; và những người có ý định cư trú trong cộng đồng giới thiệu.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/permanent-residence/economic-classes/rural-northern-immigration/assessing-application-against-selection-criteria-nov-2022.html

💥 Vào ngày 6 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Bộ trưởng bộ di trú - IRCC, ông Marc Miller đã  đưa ra thông báo rằng chương trình Thí điểm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc – RNIP sẽ trở thành chương trình CHÍNH THỨC – PERMANENT.

💥 Chương trình RNIP là chương trình định cư thử nghiệm của các cộng đồng nông thôn phía Bắc Canada từ năm 2019, hiện nay đang được gia hạn đến tháng 6/2024 và sẽ trở thành chương trình chính thức.

💥 Chương trình định cư theo diện RNIP dành cho những bạn có ý định cư trú lâu dài (học tập và làm việc) tại khu vực được chỉ định (phía Bắc Canada), đủ điều kiện sẽ được nộp đơn xin PR và được miễn LMIA.

💥 Tính đến ngày 31/12/2023, 4.595 người đã nhận được thường trú nhân thông qua chương trình RNIP, giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, ăn uống, bán lẻ, sản xuất, dịch vụ khoa học và kỹ thuật.

💥 Sự thay đổi này tạo ra điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên đã, đang và sẽ học tại các trường thuộc vùng có chương trình định cư RNIP. Các bạn sẽ tiếp tục có cơ hội đăng ký chương trình định cư RNIP sau khi tốt nghiệp tại các trường thuộc vùng được áp dụng chương trình này.

DU HỌC DEOW VIETNAM điểm danh một số Trường đối tác thuộc vùng có chương trình RNIP:

1. Canadore College

2. Laurentian University

3. Cambrian College

4. Algoma University

5. Confederation College

6. Assiniboine Community College

7. Lakehead University

8. Northern College

9. Saskatchewan Polytechnic

VỀ CHƯƠNG TRÌNH RNIP - Rural and Northern Immigration Pilot:

Hướng dẫn của Bộ trưởng đã được sửa đổi vào ngày 23 tháng 9 năm 2022 để:

✔️ mở rộng ranh giới địa lý cho bảy trong số mười một cộng đồng tham gia, để nhiều Người sử dụng lao động hơn có thể tham gia. Các cộng đồng mở rộng ranh giới của họ là: North Bay (Ont.), Sudbury (Ont.), Timmins (Ont.), Thunder Bay (Ont.), Moose Jaw (Sask.), West Kootenay (BC) và Vernon (BC) ;
✔️ sửa đổi khoảng thời gian mà cộng đồng có thể tham gia, từ 3 năm ban đầu cho đến tháng 2 năm 2024 để đảm bảo tất cả các đơn xin thường trú được nhận trước tháng 8 năm 2024 (khi chương trình thí điểm kết thúc);
✔️tạo điều kiện dễ dàng hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thương mại, bằng cách mở rộng phạm vi lời mời làm việc dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc cụ thể;
✔️nêu rõ rằng lời mời làm việc không đủ điều kiện từ một doanh nghiệp có hơn 50% cổ phần được sở hữu (hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi người nước ngoài hoặc vợ/chồng/bạn đời chung của họ;
✔️giảm số tiền quỹ định cư mà người tham gia bắt buộc phải có, từ 50% xuống 12,5% Mức cắt giảm thu nhập thấp (LICO) cho các khu vực nông thôn bên ngoài khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc các cụm điều tra dân số; Và
✔️tăng cường tính toàn vẹn của chương trình.

Đối với tất cả các ứng dụng RNIP được nộp sau ngày 16 tháng 11 năm 2022:
Đơn xin thường trú phải đáp ứng các yêu cầu như được nêu trong Hướng dẫn của Bộ sửa đổi Hướng dẫn của Bộ đối với Nhóm Nhập cư Cộng đồng Nông thôn và Miền Bắc ban hành vào ngày 24 tháng 9, có hiệu lực vào ngày 23 tháng 9 năm 2022.
Các ứng dụng phải đáp ứng yêu cầu của NOC 2021.

Các tiêu chi dùng để xét Đơn xin thường trú

 1. Confirmation of community recommendation
 2. Education
 3. Official language proficiency
 4. Qualifying work experience
 5. Employment requirements
 6. Settlement funds
 7. Intent to reside in the community
 8. Valid temporary status for applications within Canada

1. Xác nhận Giới thiệu cộng đồng
Các tổ chức phát triển kinh tế được chỉ định của các cộng đồng tham gia chỉ có thể giới thiệu các cá nhân hỗ trợ các đơn xin thường trú được thực hiện theo Thí điểm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc

Khuyến nghị của cộng đồng [IMM 0112] được tổ chức phát triển kinh tế được chỉ định của cộng đồng tham gia ban hành cho những người được đề xuất. Người nộp đơn phải nộp một bản sao của mẫu đơn đã được điền đầy đủ và phê duyệt này cùng với đơn xin thường trú của họ.

Một phần của quá trình kiểm tra tính đầy đủ bao gồm xác minh rằng người nộp đơn đang nộp đơn xin thường trú theo Chương trình Thí điểm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc (RNIP) có được liệt kê trên bảng tính đề xuất cộng đồng hàng tháng được mã hóa mà Bộ nhận được dưới dạng điện tử từ các tổ chức phát triển kinh tế được chỉ định của nước tham gia. cộng đồng.

Khuyến nghị cộng đồng [IMM 0112] được coi là có hiệu lực trong thời gian 6 tháng, bắt đầu từ ngày ban hành, trừ khi tổ chức phát triển kinh tế thu hồi khuyến nghị cộng đồng [IMM 0112] hoặc tổ chức phát triển kinh tế bị loại khỏi lịch trình , trong trường hợp đó đề xuất không hợp lệ bắt đầu từ ngày thu hồi hoặc xóa. Người nộp đơn phải nộp đơn xin thường trú đầy đủ vào hoặc trước ngày hết hạn của khuyến nghị. Điều này được xác minh trong quá trình kiểm tra tính đầy đủ khi nhận được đơn đăng ký RNIP.

2. Giáo dục
Ứng viên phải chứng minh họ có những điều sau đây:

✔️chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp ở trường trung học (trung học) hoặc sau trung học của Canada,
✔️Bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ phải được cấp bởi cơ sở giáo dục hoặc đào tạo được chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký, kiểm định, giám sát và quản lý các cơ sở đó công nhận. Hãy tham khảo trang web của Trung tâm Thông tin Chứng chỉ Quốc tế Canada (CICIC) để xác minh xem một trường có được công nhận hay không.
hoặc

✔️một chứng chỉ giáo dục nước ngoài đã hoàn thành, và
✔️báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) từ một tổ chức được chỉ định đã được IRCC phê duyệt, phải chứng minh rằng trình độ giáo dục nước ngoài tương đương với chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp đã hoàn thành ở Canada (trung học phổ thông) hoặc sau trung học, và dưới 5 năm vào thời điểm nộp đơn

Nếu một viên chức lo ngại về tính xác thực của bằng cấp giáo dục nước ngoài của người nộp đơn, họ nên thông báo cho Chi nhánh Hướng dẫn Chương trình Nhập cư (IPG) (chỉ có trong nội bộ), cơ quan này sẽ tham khảo ý kiến của tổ chức được chỉ định ECA thích hợp để được hướng dẫn thêm. Nếu tính xác thực của thông tin giáo dục nước ngoài của người nộp đơn vẫn còn là mối lo ngại sau khi tham khảo ý kiến, viên chức sẽ gửi thư công bằng về thủ tục cho người nộp đơn, giải thích những lo ngại và cho phép người nộp đơn trả lời những lo ngại đó thông qua thư từ, tài liệu và/hoặc một cuộc phỏng vấn .

Để có thêm hướng dẫn về việc trình bày sai, các cơ quan xử lý nên tham khảo phần trình bày sai trong chương ENF 2.

Các thủ tục để xác định hành vi trình bày sai hoặc bất kỳ hành vi không được chấp nhận nào khác, bao gồm cả sự công bằng về mặt thủ tục, vẫn được giữ nguyên theo RNIP.

Sáu hạng mục TEER đại diện cho Đào tạo (Training), Giáo dục (Education), Kinh nghiệm (Experience) và Trách nhiệm (Responsibility) cần thiết cho các ngành nghề. Danh mục TEER được xác định bởi số lượng và loại hình đào tạo và giáo dục cần thiết để tham gia và thực hiện các nhiệm vụ của một nghề nghiệp

3. Trình độ ngôn ngữ chính thức
Người nộp đơn phải cung cấp bài kiểm tra ngôn ngữ được IRCC phê duyệt 
cho thấy người nộp đơn đáp ứng trình độ ngôn ngữ tối thiểu cho NOC trong lời mời làm việc của người nộp đơn:
✔️ TEER 4 hoặc TEER 5, cấp độ 4 trong Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens bằng tiếng Pháp cho từng lĩnh vực trong số 4 lĩnh vực kỹ năng ngôn ngữ
✔️ TEER 2 và TEER 3, cấp độ 5 trong Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens bằng tiếng Pháp cho từng lĩnh vực trong số 4 lĩnh vực kỹ năng ngôn ngữ
✔️ TEER 0 hoặc TEER 1, cấp độ 6 trong Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens bằng tiếng Pháp cho từng lĩnh vực trong số 4 lĩnh vực kỹ năng ngôn ngữ dưới hai tuổi vào ngày nộp đơn
Xem phần yêu cầu ngôn ngữ để biết thông tin về bằng chứng về trình độ thông thạo ngôn ngữ.

3. Kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn
Ứng viên phải chứng minh rằng họ đã có được kinh nghiệm làm việc 
trong ít nhất 1 năm làm việc toàn thời gian (tổng cộng 1.560 giờ, 30 giờ mỗi tuần) hoặc số giờ tương đương cho công việc bán thời gian, trong vòng 3 năm qua trước ngày nộp đơn;
✔️ đó là công việc được trả lương (không tính công việc tình nguyện và thực tập không lương); cho một hoặc nhiều nghề ở TEER 0, 1, 2, 3 hoặc 4 của NOC; kinh nghiệm làm việc tích lũy theo nhiều nghề phải đáp ứng các yêu cầu TEER cho nghề nghiệp (NOC) được cung cấp trong lời mời làm việc;
Đối với TEER 5, ứng viên phải tích lũy kinh nghiệm làm việc trong cùng ngành nghề 5 chữ số
Đối với TEER 4, kinh nghiệm làm việc của bạn có thể ở TEER 1 chỉ dành cho ngoại lệ chăm sóc sức khỏe
Ngoại lệ về chăm sóc sức khỏe: Nếu kinh nghiệm làm việc của bạn thuộc NOC 31301 (Y tá đã đăng ký và Y tá tâm thần đã đăng ký - TEER 1), bạn có thể nhận được lời mời làm việc trong các ngành nghề sau:
NOC 33102 (TEER 3): Trợ lý y tá, hộ lý và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân, hoặc
NOC 44101 (TEER 4): Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Kinh nghiệm làm việc tự kinh doanh có thể được tính vào khi tính toán thời gian kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn nếu kinh nghiệm đó được lấy với tư cách là một bác sĩ y khoa được quyền hành nghề y theo luật pháp của khu vực pháp lý. Tuy nhiên, bất kỳ khoảng thời gian tự kinh doanh nào khác không thể được tính vào khi tính thời gian kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn.
Lưu ý: Kinh nghiệm ở Canada phải có được khi người nước ngoài được phép làm việc tại Canada và có tình trạng cư trú tạm thời.

✔️ Ứng viên không cần phải làm việc tại thời điểm họ nộp đơn.

✔️ Kinh nghiệm làm việc có được trong thời gian học tập được cho phép, miễn là nó không vượt quá số giờ làm việc được cho phép theo giấy phép học tập.

✔️ Miễn kinh nghiệm làm việc
Sinh viên quốc tế được miễn tiêu chí kinh nghiệm làm việc nếu họ có được chứng chỉ đủ điều kiện, như được xác định trong tiểu mục 3(4) của Hướng dẫn của Bộ đối với Nhóm Nhập cư Cộng đồng Nông thôn và Miền Bắc, từ một cơ sở giáo dục sau trung học được tài trợ công trong cộng đồng , với điều kiện xảy ra một trong các trường hợp sau:

✨ bất kỳ chương trình sau trung học nào kéo dài 2 năm hoặc lâu hơn—họ được ghi danh là sinh viên toàn thời gian trong toàn bộ chương trình sau trung học kéo dài 2 năm hoặc lâu hơn và áp dụng cả hai điều sau:
- chương trình đã được hoàn thành trong vòng 18 tháng trước khi nộp đơn xin thường trú cho IRCC; Và
- họ đã có mặt thực tế tại cộng đồng nông thôn hoặc miền bắc ít nhất 16 tháng trong 24 tháng ngay trước khi có được chứng chỉ đủ điều kiện.
Lưu ý: Việc hoàn thành 2 chương trình 1 năm không đáp ứng được yêu cầu miễn kinh nghiệm làm việc

✨ chương trình cấp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ kéo dài dưới 2 năm–họ được ghi danh là sinh viên toàn thời gian trong suốt thời gian của chương trình và áp dụng cả hai điều sau:
- chương trình đã được hoàn thành trong vòng 18 tháng trước khi nộp đơn xin thường trú cho IRCC; Và
- họ đã có mặt tại cộng đồng nông thôn hoặc miền bắc trong suốt thời gian học tập.
Thông tin không đủ điều kiện để được miễn:
- Bất kỳ chương trình học tập hoặc đào tạo toàn thời gian nào mà 
việc học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai chiếm hơn một nửa số tín chỉ cần thiết để hoàn thành chương trình học từ xa chiếm hơn một nửa thời gian của chương trình; Và
- một học bổng hoặc học bổng đã được trao yêu cầu ứng viên phải trở về quê hương để áp dụng kiến thức và kỹ năng của họ

Yêu cầu việc làm
Ứng viên phải chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu việc làm liên quan đến công việc họ đang được mời. Các yêu cầu việc làm liên quan có thể bao gồm giáo dục, đào tạo hoặc các bằng cấp khác được liệt kê trong mô tả của NOC, ngoại trừ các yêu cầu cấp phép của Canada trong trường hợp ngành nghề được quản lý.

4. Yêu cầu về lời mời làm việc
Ứng viên phải chứng minh rằng họ đã nhận được lời mời làm việc và gửi Lời mời làm việc cho Mẫu thí điểm nhập cư quốc gia nước ngoài - nông thôn và miền Bắc [IMM 5984] đó là:

🎗️ chính hãng, như được xác định theo tiểu mục 200(5) của Quy định bảo vệ người nhập cư và tị nạn (IRPR); từ người sử dụng lao động có nơi làm việc nằm trong ranh giới cộng đồng;
tham khảo ngày nhận hồ sơ Đề xuất (ngày khóa hồ sơ PR) để xác định ranh giới áp dụng khi đánh giá lời mời làm việc từ một người sử dụng lao động không phải là:
một lãnh sự quán, người sử dụng lao động được đề cập trong đoạn 200(3)(g.1) hoặc (h) của Quy định,
🎗️ một doanh nghiệp tuyển dụng các cá nhân để thiết lập một nhóm ứng viên dự định được chuyển giao hoặc ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác, hoặc
một doanh nghiệp trong đó phần lớn cổ phần (trên 50%) hoặc các quyền lợi sở hữu khác được nắm giữ, riêng lẻ hoặc tập thể, bởi người nước ngoài hoặc vợ/chồng hoặc đối tác chung của họ hoặc được kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi người nước ngoài quốc gia hoặc vợ/chồng hoặc đối tác chung của họ đối với việc làm toàn thời gian, không theo mùa vụ (quanh năm) và không xác định (không có ngày kết thúc); nằm trong cộng đồng; với mức lương cao hơn hoặc trong phạm vi mức lương cho nghề nghiệp cụ thể đó trong Ngân hàng Việc làm của Ủy ban Bảo hiểm Việc làm Canada;

 

Nói chung, trong trường hợp không có mức lương khu vực, người sử dụng lao động nên đưa ra mức lương cấp tỉnh. Trong trường hợp không có mức lương cấp tỉnh, người sử dụng lao động nên đưa ra mức lương quốc gia.
Đối với nghề nghiệp TEER 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5 của NOC:
ở TEER 0 và 1, kinh nghiệm làm việc phải ở TEER 0, 1, 2 hoặc 3,
ở TEER 2 và 3, kinh nghiệm làm việc phải ở TEER 1, 2, 3 hoặc 4,
ở TEER 4, kinh nghiệm làm việc phải ở TEER 1 (chỉ ngoại lệ về chăm sóc sức khỏe), 2, 3 hoặc 4 hoặc
Ngoại lệ về chăm sóc sức khỏe: Nếu kinh nghiệm làm việc của bạn thuộc NOC 31301 (Y tá đã đăng ký và Y tá tâm thần đã đăng ký - TEER 1), bạn có thể nhận được lời mời làm việc trong các ngành nghề sau:
NOC 33102 (TEER 3): Trợ lý y tá, hộ lý và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân, hoặc
NOC 44101 (TEER 4): Nhân viên hỗ trợ tại nhà
ở TEER 5, kinh nghiệm làm việc phải thuộc TEER và cùng nghề nghiệp với kinh nghiệm làm việc

5. Quỹ quyết toán
Nếu người nộp đơn chưa làm việc tại Canada, họ phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để định cư tại Canada tại thời điểm nộp đơn và khi đơn đăng ký được hoàn tất. Các quỹ phải có tất cả những điều sau đây:

- có sẵn và có thể chuyển khoản
- không bị cản trở bởi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ khác
- đủ để hỗ trợ việc thành lập ban đầu ở Canada
- Số tiền đủ được xác định tùy theo quy mô gia đình của người nộp đơn (bao gồm cả người phụ thuộc đi kèm và không đi cùng). Khoản tiền này phải bằng 12,5% Mức cắt giảm thu nhập thấp hiện tại dành cho các khu vực nông thôn bên ngoài các khu vực đô thị và khu vực điều tra dân số.

Các quan chức có thể muốn yêu cầu thêm thông tin và tài liệu từ người nộp đơn để chứng minh và hỗ trợ khả năng thành lập kinh tế của họ. Nếu người nộp đơn không thể chứng minh rằng họ có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu, viên chức sẽ từ chối đơn đăng ký.

6. Có ý định định cư tại cộng đồng
IRCC phải hài lòng rằng người nộp đơn có ý định cư trú tại cộng đồng tham gia hoặc trong khoảng cách đi lại hợp lý đến cộng đồng tham gia trước khi cấp thị thực thường trú.

Khi tìm kiếm tình trạng thường trú nhân, cho dù tại văn phòng IRCC địa phương ở Canada hay tại cảng nhập cảnh, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ vẫn có ý định cư trú trong cộng đồng đã giới thiệu họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kiểm tra trước khi cấp thường trú theo Chương trình RNIP.

Trạng thái tạm thời hợp lệ cho các đơn đăng ký ở Canada
Nếu một công dân nước ngoài ở Canada vào thời điểm nộp đơn xin thị thực thường trú, họ phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ.

Các văn phòng xử lý phải tuân theo các nguyên tắc công bằng về thủ tục nếu họ không hài lòng rằng người nộp đơn RNIP đáp ứng các tiêu chí để trở thành thành viên của Chương trình RNIP. Trong những trường hợp như vậy, văn phòng phải thông báo cho người nộp đơn về mối quan ngại của họ và người nộp đơn phải có cơ hội phản hồi và cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ cho đơn đăng ký của họ.

DU HỌC DEOW VIETNAM thân mời tham dự Webinar

Chọn trường trung học cho con đường tương lai tại đất nước lá phong

 • Thời gian: 9:00-10:30
 • Hình thức: Online qua zoom/google meet
 • Đăng ký tham dự miễn phí: TẠI ĐÂY.

🎁🎁🎁Quyền lợi khách tham dự:

 • Miễn phí phí tư vấn nộp học bổng và visa du học Canada trị giá $500

Liên hệ Deow để được tư vấn miễn phí chương trình du học và ngành học tại Canada.

Văn phòng DEOW tại TPHCM: Tầng 8, số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM. Hotline: 0819370700 - 093 883 2990.

Văn phòng DEOW tại Vancouver: 505-525 Seymour St.,Vancouver, BC V6B 3H7 Canada

Văn phòng DEOW tại Toronto: 720 Bathurst Street, Toronto, ON M5S 2R4 Canada


Bài viết liên quan:


CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín hơn 20 năm đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!

 • Gần 20 Năm kinh nghiệm
 • 12 Văn phòng tại 8 quốc gia

- VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM. 

- VP Vancouver: #505-525 Seymour Street, Vancouver, BC V6B 3H7 CANADA. Tel: +1-604-349-0976

- VP Toronto: #720 Bathurst Street, Toronto, ON M5S 2R4 CANADA. Tel: +1-647-860-6332

Fan page: Du học Deow Vietnam

Group Facebook: HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

Group Facebook: DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM


Tin tức liên quan

Chương Trình Định Cư RNIP tại thành phố Sudbury, Canada
Chương Trình Định Cư RNIP tại thành phố Sudbury, Canada

8 Lượt xem

Thành phố Greater Sudbury nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc Ontario, Canada với hơn 166.000 cư dân sinh sống trên diện tích 3.627 km. Đây là đô thị lớn nhất về mặt địa lý ở Ontario và lớn thứ hai ở Canada và được coi là một thành phố của các hồ.  Ngoài ra, Greater Sudbury là thành phố đang nằm trong chương trình nhập cư mới Rural Northern Immigration Pilot (RNIP) và còn được gọi là một trong những thành phố hạnh phúc nhất Canada.
Đại học Cape Breton (CBU), Canada- Các Chương Trình Health and Well-being
Đại học Cape Breton (CBU), Canada- Các Chương Trình "Health and Well-being"

251 Lượt xem

Lĩnh vực Y tế là một trong những lĩnh vực đang thiếu hụt lao động tại bang Nova Scotia, Canada. Một sự lựa chọn tốt và an toàn để dễ dàng tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực Y tế tại Nova Scotia đó là các chương trình "Health & Well-being" ở CBU
Du Học Canada: Tuyển Sinh Tiếp Cho Kỳ Tháng 9/2024 - Trường Top Canada
Du Học Canada: Tuyển Sinh Tiếp Cho Kỳ Tháng 9/2024 - Trường Top Canada

99 Lượt xem

🍁Đại học Victoria và Deow Vietnam mời bạn tham gia vào một hành trình học tập thú vị vào mùa thu này. Đắm chìm trong môi trường học tập đẳng cấp thế giới, được dạy bởi đội ngũ giảng viên đầy cảm hứng và cơ sở vật chất tiên tiến. Hãy cùng Deow Vietnam đăng ký ngay bây giờ cho Kỳ tuyển sinh Mùa thu và tận hưởng sự phát triển, kiến ​​thức và những trải nghiệm khó quên với Deow Vietnam và UVIC nhé.
CO-OP CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI CANADA
CO-OP CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI CANADA

701 Lượt xem

Du học Canada nổi tiếng với các chương trình thực tập hưởng lương Co-op. Chương trình là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức học thuật và thực tập thực tế, điều này giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn kiến thức lý thuyết và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế ngay trong thời gian đi học. Sinh viên hoàn thành chương trình co-op được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và nhận được mức lương xứng đáng với năng lực của mình.
Cao đẳng George Brown College - trường top tại trung tâm thành phố Toronto
Cao đẳng George Brown College - trường top tại trung tâm thành phố Toronto

491 Lượt xem

Học tập tại trung tâm thành phố Toronto với nhiều cơ hội nghề nghiệp cùng chi phí phải chăng là yêu cầu của nhiều du học sinh hiện nay nhưng không phải ngôi trường nào cũng đáp ứng được yêu cầu đó. Hãy cùng DEOW Vietnam tham khảo ngôi trường chất lượng bậc nhất năm ngay dưới chân tòa tháp CN Tower, George Brown College nhé.
Du học Canada Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) - Ngành Học Xu Thế Năm 2023
Du học Canada Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) - Ngành Học Xu Thế Năm 2023

347 Lượt xem

Du học Canada: Số liệu thống kê cho thấy, mức lương cho lao động có kỹ năng ngành Trí Tuệ Nhân Tạo/Khoa Học Máy Tính/Khoa Học Dữ Liệu dao động $80.000-$140.000CAD/năm tại Canada, $100.000-$120.000/năm tại Mỹ, hay $97.000 to $117.000/năm ở Úc (theo Payscale). Và mức lương chuyên gia cho ngành này tại Việt Nam đã lên đến 6.000USD/tháng. Vì vậy, AI sẽ là hướng đi mới đi đầu xu hướng trong tương lai dành cho những ai đam mê về công nghệ.
Ngành học Trọng Điểm ở Canada thu hút nhiều Du học sinh
Ngành học Trọng Điểm ở Canada thu hút nhiều Du học sinh

275 Lượt xem

Du học Canada hiện đang là 1 điểm đến được ưu tiên đối với giới trẻ Việt Nam, Canada cùng với nhiều chính sách giúp việc du học không còn khó khăn như trước. Trước khi du học, hãy cùng Du học Deow tìm hiểu về ngành "hot" và là trọng điểm ở Canada nhé!
Điểm Danh 5 Ngành Học Mở Kỳ Tháng 1/2024 Tại George Brown College, Toronto, Canada.
Điểm Danh 5 Ngành Học Mở Kỳ Tháng 1/2024 Tại George Brown College, Toronto, Canada.

328 Lượt xem

Kỳ nhập học tháng 1/2024 này, Trường George Brown College tuyển sinh 05 ngành mới. Hãy liên hệ Deow Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về các chuyên ngành này nhé!  

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng